Từ điển Việt Anh online

buôn hương bán phấn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buôn hương bán phấn]
 xem buôn son bán phấn