Từ điển Việt Anh online

buôn nước bọt tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buôn nước bọt]
 to act as a middleman/go-between on commission; to act as a comprador