Từ điển Việt Anh online

buôn người tiếng Anh là gì?

buôn người nghĩa tiếng Anh


[buôn người]
 slave trade; slave traffic
 Kẻ buôn người
 Slave trader; slaver

slave trade


US UK