Từ điển Việt Anh online

buôn người tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buôn người]
 slave trade; slave traffic
 Kẻ buôn người
 Slave trader; slaver