Từ điển Việt Anh online

buôn thúng bán mẹt tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buôn thúng bán mẹt]
 to be a pedlar/hawker
 to do small business