Từ điển Việt Anh online

buôn thần bán thánh tiếng Anh là gì?

buôn thần bán thánh nghĩa tiếng Anh


[buôn thần bán thánh]
 to commercialize religion; to perform simony

commercialize religion


US UK