Từ điển Việt Anh online

buôn thần bán thánh tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buôn thần bán thánh]
 to commercialize religion; to perform simony