Từ điển Việt Anh online

buôn tiền tiếng Anh là gì?

buôn tiền nghĩa tiếng Anh


[buôn tiền]
 to deal in foreign currencies

deal in foreign currencies


US UK