Từ điển Việt Anh online

buôn tiền tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buôn tiền]
 to deal in foreign currencies