Từ điển Việt Anh online

buông mành tiếng Anh là gì?

buông mành nghĩa tiếng Anh


[buông mành]
 lower the blind (cũng buông rèm)

lower the blind (cũng buông rèm)


US UK