Từ điển Việt Anh online

buông miệng tiếng Anh là gì?

buông miệng nghĩa tiếng Anh


[buông miệng]
 (khẩu ngữ) Open one's mouth to speak.
 Buông miệng ra là hắn nói tục
 Whenever he opens his mouth to speak, he used foul language.

(khẩu ngữ) Open one's mouth to speak.


US UK