Từ điển Việt Anh online

buông quăng bỏ vãi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buông quăng bỏ vãi]
 waste