Từ điển Việt Anh online

buông thõng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buông thõng]
 dangle