Từ điển Việt Anh online

buông tha tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buông tha]
 to let somebody go; to spare