Từ điển Việt Anh online

buồm én tiếng Anh là gì?

buồm én nghĩa tiếng Anh


[buồm én]
danh từ
 swallow sail

danh từ


US UK