Từ điển Việt Anh online

buồm câu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buồm câu]
 mizzen, mizzensail