Từ điển Việt Anh online

buồm câu tiếng Anh là gì?

buồm câu nghĩa tiếng Anh


[buồm câu]
 mizzen, mizzensail

mizzen, mizzensail


US UK