Từ điển Việt Anh online

buồm lái tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buồm lái]
 (hàng hải) Mizen-sail.