Từ điển Việt Anh online

buồm lái tiếng Anh là gì?

buồm lái nghĩa tiếng Anh


[buồm lái]
 (hàng hải) Mizen-sail.

(hàng hải) Mizen-sail.


US UK