Từ điển Việt Anh online

buồm mũi tiếng Anh là gì?

buồm mũi nghĩa tiếng Anh


[buồm mũi]
 (hàng hải) Foresail.

(hàng hải) Foresail.


US UK