Từ điển Việt Anh online

buồn hiu tiếng Anh là gì?

buồn hiu nghĩa tiếng Anh


[buồn hiu]
 feeling dull

feeling dull


US UK