Từ điển Việt Anh online

buồn hiu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buồn hiu]
 feeling dull