Từ điển Việt Anh online

buồn lòng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buồn lòng]
 Heavy-hearted.