Từ điển Việt Anh online

buồn lòng tiếng Anh là gì?

buồn lòng nghĩa tiếng Anh


[buồn lòng]
 Heavy-hearted.

Heavy-hearted.


US UK