Từ điển Việt Anh online

buồn mình tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buồn mình]
 to have a desire to do something, to have one's itch
 Buồn mình trước đã tần mần thử chơi (truyện Kiều)
 (That rogue) had hisdamn itch - he played and messed with her.