Từ điển Việt Anh online

buồn như chấu cắn tiếng Anh là gì?

buồn như chấu cắn nghĩa tiếng Anh


[buồn như chấu cắn]
 bored stiff

bored stiff


US UK