Từ điển Việt Anh online

buồn như chấu cắn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buồn như chấu cắn]
 bored stiff