Từ điển Việt Anh online

buồn rười rượi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buồn rười rượi]
 sad, gloomy