Từ điển Việt Anh online

buồn rười rượi tiếng Anh là gì?

buồn rười rượi nghĩa tiếng Anh


[buồn rười rượi]
 sad, gloomy

sad, gloomy


US UK