Từ điển Việt Anh online

buồn rượi tiếng Anh là gì?

buồn rượi nghĩa tiếng Anh


[buồn rượi]
 Wearing a dismal face from sadness; very sad.

Wearing a dismal face from sadness


US UK