Từ điển Việt Anh online

buồn rầu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buồn rầu]
tính từ.
 sad-looking, sorrowful, be sad, melancholy