Từ điển Việt Anh online

buồn rầu tiếng Anh là gì?

buồn rầu nghĩa tiếng Anh


[buồn rầu]
tính từ.
 sad-looking, sorrowful, be sad, melancholy

tính từ.


US UK