Từ điển Việt Anh online

buồn tênh tiếng Anh là gì?

buồn tênh nghĩa tiếng Anh


[buồn tênh]
 be very sad.
 Đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh (truyện Kiều)
 The sense of her ill fate struck her with grief.

be very sad.


US UK