Từ điển Việt Anh online

buồn tình tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buồn tình]
 bored, at a loose end; disappointed, disillusioned; be sad, unhappy
 ngồi không một mình, buồn tình bỏ đi chơi
 he got bored sitting by himself and went out for a walk