Từ điển Việt Anh online

buồn thảm tiếng Anh là gì?

buồn thảm nghĩa tiếng Anh


[buồn thảm]
tính từ.
 dismal, sorrowful

tính từ.


US UK