Từ điển Việt Anh online

buồn thiu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buồn thiu]
 gloomily sad, be extremely sad