Từ điển Việt Anh online

buồn thiu tiếng Anh là gì?

buồn thiu nghĩa tiếng Anh


[buồn thiu]
 gloomily sad, be extremely sad

gloomily sad, be extremely sad


US UK