Từ điển Việt Anh online

buồn xo tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buồn xo]
 forlorn; very sad