Từ điển Việt Anh online

buồng giấy tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buồng giấy]
 office; bureau; study