Từ điển Việt Anh online

buồng khuê tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buồng khuê]
 xem khuê phòng