Từ điển Việt Anh online

buồng lái tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buồng lái]
 cab; cabin; cockpit