Từ điển Việt Anh online

buồng máy tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buồng máy]
 engine room; machine room