Từ điển Việt Anh online

buồng máy tiếng Anh là gì?

buồng máy nghĩa tiếng Anh


[buồng máy]
 engine room; machine room

engine room


US UK