Từ điển Việt Anh online

buồng tối tiếng Anh là gì?

buồng tối nghĩa tiếng Anh


[buồng tối]
 darkroom

darkroom


US UK

['dɑ:krum]
danh từ
 buồng tối (để rửa ảnh)