Từ điển Việt Anh online

buồng tối tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buồng tối]
 darkroom