Từ điển Việt Anh online

buổi đực buổi cái tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buổi đực buổi cái]
 irregular