Từ điển Việt Anh online

buổi sáng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buổi sáng]
 morning