Từ điển Việt Anh online

buổi sớm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buổi sớm]
 morning