Từ điển Việt Anh online

buộc túm tiếng Anh là gì?

buộc túm nghĩa tiếng Anh


[buộc túm]
 tie up at the corners

tie up at the corners


US UK