Từ điển Việt Anh online

buộc túm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buộc túm]
 tie up at the corners