Từ điển Việt Anh online

buột tiếng Anh là gì?

buột nghĩa tiếng Anh


[buột]
động từ.
 to let slip down, to let slip out
 buột tay đánh rơi cái chén
 to let a cup slip down from one's hand
 buột ra một tiếng sủa
 to let an oath slip out to
 slip off, to slip out
 to slip, to get loose

động từ.


US UK