Từ điển Việt Anh online

buột miệng tiếng Anh là gì?

buột miệng nghĩa tiếng Anh


[buột miệng]
động từ.
 To make a slip of the tongue; lapsus linguae

động từ.


US UK