Từ điển Việt Anh online

buột tay tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buột tay]
 slip, loose hold