Từ điển Việt Anh online

buột tay tiếng Anh là gì?

buột tay nghĩa tiếng Anh


[buột tay]
 slip, loose hold

slip, loose hold


US UK