Từ điển Việt Anh online

bung búng tiếng Anh là gì?

bung búng nghĩa tiếng Anh


[bung búng]
tính từ
 Chokefull
 miệng bung búng nhai cơm
 his mouth chokefull with rice was masticating

tính từ


US UK