Từ điển Việt Anh online

bung búng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bung búng]
tính từ
 Chokefull
 miệng bung búng nhai cơm
 his mouth chokefull with rice was masticating