Từ điển Việt Anh online

bung bủng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bung bủng]
 Sallowish