Từ điển Việt Anh online

cố lên tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[cố lên]
 try hard, make a great effort