Từ điển Việt Anh online

ga lăng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ga lăng]
 gentlemanly; gallant