Từ điển Việt Anh online

hiệu quả tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[hiệu quả]
 effect
 Tôi bảo đảm cái đó sẽ có hiệu quả như mong muốn
 I am sure it will produce the desired effect