Từ điển Anh Việt online

hell là gì?

hell nghĩa tiếng Việt là gì?


US UK

[hel]
danh từ
 địa ngục, âm ti; nơi tối tăm khổ cực
 life is a hell under colonialism
 cuộc sống dưới ách thực dân quả là địa ngục
 hell on earth
 địa ngục trần gian
 chỗ giam những người bị bắt (trong trò chơi bắt tù binh của trẻ con)
 sòng bạc
 quỷ, đồ chết tiệt (trong câu rủa)
 hell!
 chết tiệt!
 what the hell do you want?
 mày muốn cái chết tiệt gì?
 go hell
 đồ chết tiệt!, quỷ tha ma bắt mày đi!
 a hell of a...
 (cũng) a helluva kinh khủng, ghê khiếp, không thể chịu được
 a hell of a way
 đường xa kinh khủng
 a hell of a noise
 tiếng ồn ào không thể chịu được
 to give somebody hell
 đày đoạ ai, làm ai điêu đứng
 xỉ vả ai, mắng nhiếc ai
 like hell
 hết sức mình, chết thôi
 to work like hell
 làm việc chết thôi
 to run like hell
 chạy chết thôi, chạy như ma đuổi
 to ride hell for leather
 (xem) ride
 all hell was let loose
 ốn ào hỗn độn quá sức tưởng tượng
 to beat hell out of sb/sth
 đánh ai/cái gì thật mạnh
 a cat in hell's chance
 xem cat
 for the hell of it
 chỉ để đùa cho vui
 hell or high water
 dù trở ngại thế nào chăng nữa
 like a bat out of hell
 rất nhanh, nhanh vô cùng
 not to have a hope in hell
 chẳng có chút hy vọng nào cả
 to play hell with sb/sth
 làm ai/cái gì rối tung lên
 the road to hell is paved with good intentions
 không làm đúng mục đích tốt đẹp ban đầu, sớm muộn gì người ta cũng sẽ trả giá đắt cho hành động của mình
 to raise hell
 nổi cơn tam bành, nổi trận lôi đình
 to see sb in hell first
 không đời nào chấp nhận như vậy
 play with him? I'll see him in hell first
 chơi với hắn ư? - không đời nào
 there will be hell to pay
 sẽ bị trừng trị, sẽ phải trả giá đắt
 to hell with you
 mặc xác chúng mày, kệ cha chúng mày

Mẫu câu


thành ngữ hell

a cat in hell's chance


a cat in hell's chance

xem cat


a cat in hell's chance of doing something

chẳng hề có cơ hội làm điều gì


thành ngữ hell

a hell of a...


a hell of a...

(cũng) a helluva kinh khủng, ghê khiếp, không thể chịu được


(cũng) a helluva kinh khủng, ghê khiếp, không thể chịu được

a hell of a way


a hell of a way

đường xa kinh khủng


a hell of a noise

tiếng ồn ào không thể chịu được


[a snowball's chance in hell]

saying & slang


[all hell broke loose]

saying & slang


When the fire alarm sounded, all hell broke loose.