Từ điển Anh Việt online

hello

[hə'lou]
 Cách viết khác:
 hallo
[hə'lou]
 như hallo