Từ điển Anh Việt, Việt Anh online

hello

English (United States): English (Great Britain):

[hə'lou]
 Cách viết khác:
 hallo
[hə'lou]
 như hallo

Phần mềm mới

Phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt
Tummo Spell 2019 là Add-in kiểm tra lỗi chính tả miễn phí, thích hợp cho Word 2007 - 2019...