Từ điển Anh Việt online

hello là gì?

hello nghĩa tiếng Việt là gì?


US UK

[hə'lou]
 Cách viết khác:
 hallo
[hə'lou]
 như hallo

Mẫu câu


she actually condescended to say hello to me in the street today

thực sự hôm nay bà ta đã hạ cố chào tôi ở ngoài phố