Từ điển Anh Việt, Việt Anh online

hello

English (United States): English (Great Britain):

[hə'lou]
 Cách viết khác:
 hallo
[hə'lou]
 như hallo

noun
an expression of greeting (Freq. 1)
- every morning they exchanged polite hellos
Syn:
hullo, hi, howdy, how-do-you-do
Hypernyms:
greeting, salutation