Từ điển Anh Việt, Việt Anh online

hi

English (United States): English (Great Britain):

[hai]
thán từ
 (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) này!, ê! (gọi, chào)

[hi]
saying & slang
 hello, howdy
 Hi, Kelly. How are you?

noun
an expression of greeting (Freq. 1)
- every morning they exchanged polite hellos
Syn:
hello, hullo, howdy, how-do-you-do
Hypernyms:
greeting, salutation