Từ điển Anh Việt online

hi là gì?

hi nghĩa tiếng Việt là gì?


US UK

[hai]
thán từ
 (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) này!, ê! (gọi, chào)

[hi]
saying & slang
 hello, howdy
 Hi, Kelly. How are you?

Mẫu câu


[əd'hi:ʒn]

danh từ


[əd'hi:siv]

tính từ


[əd'hi:sivnis]

danh từ


[ə'hi:p]

phó từ


[æn'hi:ləs]

tính từ