Từ điển Anh Việt online

howdy là gì?

howdy nghĩa tiếng Việt là gì?


US UK

['hausdi]
danh từ
 (từ Mỹ, (thông tục)) xem hello

[howdy]
saying & slang
 hello, good day, how do you do
 The old cowboy says, "Howdy, ma'am," when he meets a lady.

Mẫu câu


hello, howdy

Hi, Kelly. How are you?


hello, nice to meet you, good day, howdy

"Mr. Grant, I'm Ken Blair, the new bank manager." "How do you do, Mr. Blair."