Từ điển Anh Việt online

hullo là gì?

hullo nghĩa tiếng Việt là gì?


US UK

[hʌ'lou]
 Cách viết khác:
 hallo
[hʌ'lou]
 như hallo

Mẫu câu


hullo, hullo, hullo, what's going on here?

ô này, ô này, ô này, ở đây có chuyện gì vậy?


như hullo