Từ điển Anh Việt, Việt Anh online

spun

English (United States): English (Great Britain):

[spʌn]
thời quá khứ & động tính từ quá khứ của spin
tính từ
 (từ lóng) mệt lử